ABOUT ME

Sunday, December 12, 2010

INDUSTRI FILEM MALAYSIA : PROFESIONALISME & APRESIASI

Oleh Azharul Azmir Kamarulzaman


Pengenalan

Industri perfileman Malaysia sejak awal tahun 2000-an memperlihatkan perkembangan yang memberangsangkan. Meskipun trend pembangunan tersebut pada kadar yang tidak terlalu drastik, namun ia masih memperlihatkan kadar peningkatan yang lebih pantas berbanding trend peningkatan yang dicatatkan pada dua dekad sebelumnya.

Setelah tamat era studio oleh kapitalis asing pada awal perfileman bertapak di Studio Jalan Ampas, perkembangan perfileman Malaysia seolah terbantut apabila ia hanya mampu berdiri sebagai sebuah bidang perusahaan yang bersifat kecil-kecilan oleh syarikat persendirian pada 1970-an dan 1980-an. Namun, setelah dekad 1990-an memperlihat zaman gelap industri filem Malaysia, dekad berikutnya seolah menjadi detik kelahiran semula industri ini untuk mula memperlihatkan kemampuannya untuk berdiri sebagai sebuah industri mampan yang memainkan peranan dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam usaha memastikan industri ini terus relevan dan mampu memain peranan dalam sebuah negara membangun seperti Malaysia, industri ini harus berdiri sebagai sebuah industri yang mencapaikan peningkatan dalam pasaran dagangan ekonomi berasaskan kepenggunaan/ penontonan khalayak perdana.

Namun, sifat filem itu sendiri yang merupakan salah satu bentuk seni pastinya menimbulkan conflict of interest dalam hal ini. Apabila ia bersifat sebagai sebuah produk seni, pastinya kadangkala berlaku percanggahan dengan kehendak pasaran semasa yang lebih berorentasi budaya popular. Klasifikasi filem sebagai komoditi ekonomi secara mutlak pasti akan tidak dipersetujui oleh sesetengah karyawan filem yang melihat filem sebagai medium mereka untuk berkarya, berekspresi mahupun mengupas permasalahan sosial semasa.

Kedua-dua fahaman ini harus dilihat secara rasional. Pihak pentadbir khususnya agensi bertanggungjawab harus melihat hal ini secara seimbang kerana kedua-dua sudut pandang ini, tidak kira berhubung ekonomi mahupun estetika mempunyai kepentingan secara langsung yang memberikan sumbangan besar dalam usaha membentuk Malaysia sebagai sebuah tamadun yang dihormati. Peradaban yang dihormati tentunya negara yang mempunyai kestabilan ekonomi dan sosial secara seimbang.


Profesionalisme

Merujuk kepada senario pengukuhan filem sebagai komoditi besar dalam pasaran ekonomi dunia hari ini, bagi memastikan industri filem Malaysia mampu bersaing dalam pasaran global terbabit, pihak pentadbir harus mewujudkan sebuah industri yang kondusif bagi pelaburan tidak kira dari dalam mahupun luar negara. Pelaburan ini adalah amat penting dalam survival perfileman sebagai sebuah industri.

Selain itu, dalam konteks tempatan, imej industri filem harus dipertingkat dengan representasi sebagai sebuah industri profesional. Situasi kebanyakan ahli masyarakat terutamanya di luar bandar yang tidak mengetahui gerak kerja industri ini sebagai sebuah bidang kerjaya profesional secara tidak langsung menjadi antara penghalang usaha memupuk kepentingan pendidikan formal dalam bidang ini. Persepsi masyarakat tempatan yang berpendapat bahawa industri perfileman tidak lebih dari sekadar bidang hiburan yang hanya berputar sekitar hal-hal glamor, berpesta dan tidak setaraf bidang profesional yang lain seperti perubatan, kejuruteraan dan teknologi menyebabkan ramai tenaga muda berpotensi beralih kepada bidang kerjaya yang lain.

Tidak bertujuan untuk menafikan kebolehan dan kemampuan pekerja filem sedia ada dalam industri yang kebanyakan melibatkan diri hanya melalui pengalaman, namun harus diakui bahawa hanya melalui peningkatan bilangan pekerja filem yang mempunyai latar pendidikan formal terutama dalam bidang produksi mampu melahirkan tenaga kerja yang bukan hanya pekerja, tetapi juga pemikir. Pengalaman perkerja filem sedia ada ini mungkin boleh dipergunakan dan dipertingkat dengan pendekatan yang sesuai. Kaedah yang mungkin sesuai dilaksanakan adalah dengan menyerap para tenaga kerja tidak berkelulusan secara formal ini ke pengajian di institut pengajian berkaitan melalui bantuan kewangan atau insentif lain.

Tenaga kerja berpendidikan formal ini sangat penting untuk mewujudkan sebuah industri yang mempunyai reputasi bukan sahaja dari sudut pandang masyarakat tetapi juga menaruh kepercayaan para potensi pelabur terutamanya dari luar negara terhadap kredibiliti industri filem di Malaysia.


KPI Pengurusan Industri Filem

Seperti yang disaran oleh YAB Perdana Menteri berhubung aplikasi Indeks Pengukur Prestasi (KPI), ia harus disambut baik oleh para penggiat dan pentadbir industri ini. Namun, bersesuaian industri filem sebagai industri yang dijana produk seni, ia harus dinilai melalui kriteria pengukur yang praktikal dan relevan dengan situasi tersebut. Sesuai sifat budaya dan tamadun manusia yang turut berubah-ubah dari masa ke masa, tafsiran industri juga dilihat harus diberi tafsiran semasa dari hanya merujuk kepada pencapaian yang merujuk statistik `nombor dan angka`.

Berbeza dengan komiditi ekonomi lain yang berorentasi kepenggunaan fizikal semata-mata, industri perfileman sebagai sebuah industri yang berkaitan secara langsung dengan bidang kesenian, ideologi, keagamaan, kemanusiaan serta representasi ketamadunan dan peradaban, adalah sangat tidak wajar untuk dinilai tahap industrinya dari aspek pencapaian nilai ekonomi semata-mata. Oleh yang demikian, melalui sebuah kajian ilmiah yang dijalankan penulis menemukan kesimpulan bahawa KPI industri perfileman Malaysia juga harus dilihat dari tiga nilai utama iaitu nilai ekonomi, nilai penerbitan (produksi & artistik), serta nilai sosial.

Kajian tersebut yang dijalankan penulis berhubung gerak kerja, skala dan trend pembangunan dalam industri filem di Malaysia (tahun tahun 2005 hingga 2010) turut menemukan rumusan bahawa dasar, perundangan dan pentadbiran industri filem yang berkesan harus memenuhi tujuh kriteria utama iaitu (1) jelas, (2) terarah, (3) terperinci, (4) menyeluruh, (5) konsisten, (6) menggalak serta (7) lengkap melengkapi.


Inovasi & Eksplorasi

Sepertimana yang dilakukan oleh kebanyakan industri hari ini yang memperuntukkan sejumlah besar peruntukan kewangannya untuk tujuan penyelidikan & pembangunan (R&D) bagi memastikan industri terbabit terus relevan dalam sistem kehidupan kontemporari hari ini, usaha meneroka inovasi dan kreativiti ini juga harus diaplikasi dalam bidang perfileman. Dalam konteks industri filem, selain inovasi teknologi penerbitan & penyebaran kandungan seperti kemunculan aplikasi 3D dan media baru, inovasi juga harus diterapkan dari apek pembangunan kreativiti penceritaan & estetika kandungan.

Dalam situasi globalisasi yang mewujudkan penonton yang semakin bijak serta wujudnya pelbagai pilihan bentuk hiburan lain selain filem, perkara ini harus diambil penekanan dalam usaha memastikan minat masyarakat terhadap filem dalam kehidupan mereka terus kekal. Dalam diri karyawan, tiada penemuan mutlak. Eksplorasi dan pencarian akan terus berjalan tanpa henti. Dari usaha mencari kestabilan karya, hingga kepada menggoyangkan kestabilan karya yang telah ditemui. Ini dibuktikan sejarah. Hanya dari itu, inovasi akan terus berlaku membawa sesuatu yang segar kepada industri.

Oleh itu, eksplorasi dalam bidang ini harus diberi sokongan oleh pihak pentadbir industri. Pentadbir harus memberikan khidmat kepada para pembikin filem sebagai karyawan untuk menjalankan ekplorasi meneroka bentuk penceritaan visual, sepertimana yang pernah dilakukan dalam eksplorasi teknik penceritaan dalam filem, dari sekadar rakaman langsung oleh kamera kepada seni penceritaan berstruktur.

Harus diketahui juga bahawa walaupun kadangkala hasil eksplorasi kelihatan tidak mempunyai potensi dalam pasaran semasa, namun tidak mustahil ia merupakan pencorak dan menjadi tontonan arus perdana beberapa ketika kemudian. Hal ini memang sering terjadi apabila banyak penemuan baru dalam sejarah sukar diterima pada mulanya, namun kemudiannya bakal menjadi pilihan pengguna secara mainstream.

Dalam sebuah pengurusan profesional yang memahami keperluan kesefahaman karyawan dan pentadbiran, pentadbir harus memiliki apresiasi filem dalam membenarkan eksplorasi para karyawan untuk berkarya termasuklah dalam penghasilan karya-karya bersifat eksperimental yang mungkin tidak diterima oleh pasaran massa. Memang sifat R&D itu kadangkala tidak mendapat melihat hasil dalam jangka pendek dan mungkin memerlukan sedikit masa untuk dihargai. Barulah keganjilan akan dinilai sebagai pembaharuan yang positif.

Ini terbukti apabila di negara barat telah muncul beberapa saluran televisyen khas berkonsep art channel bagi produk-produk yang tidak mungkin diterima oleh saluran televisyen arus perdana. Ini sebenarnya adalah membantu mewujudkan segmen pasaran alternatif yang turut membantu perkembangan industri itu sendiri.


Tradisi Pengajian Filem

Seperti diketahui bahawa industri yang mampan serta kukuh hanya akan wujud bukan sahaja dari skala dan perkembangan ekonomi semata-mata. Industri dalam erti kata sebenar hanya wujud bila ia turut dilihat sebagai satu bidang ilmu dan cabang intelektual. Sepertimana yang belaku di industri maju seperti Hollywood, industri filem akan bertambah kukuh bidang ini mempunyai barisan sarjana-sarjana dalam bidang akademik yang sentiasa peka dan sensitif.

Ramai juga tidak menyedari bahawa pengajian dalam bidang perfileman di peringkat institut pengajian tinggi terbahagi kepada dua pembahagian yang dibahagikan atas satu garis pemisah yang sangat nipis, dan berpotensi untuk saling berkaitan. Pengajian produksi (film production) lebih kepada aspek teknikaliti, pengurusan dan kreativiti dalam pembikinan filem yang mana pelajarnya cenderung untuk menjadi pembikin dan penggiat filem. Manakala pengajian filem (film studies) lebih kepada pengajian yang terarah kepada pengkajian filem sebagai bidang sains sosial seperti dari aspek falsafah, budaya, religi, sosial dan sebagainya yang mana pelajarnya lebih cenderung dalam bidang keilmuan sebagai ahli akademik dan pengkaji.

Tidak harus dicari titik temu kedua hala tuju ini kerana jelas keduanya mempunyai perbezaan bidang tugas yang nyata, namun kedua-duanya tetap mempunyai peranan sangat penting dalam mengukuhkan industri filem dalam masyarakat selaku pengguna/ penonton.

Selain itu, buku-buku berkaitan filem harus diperbanyak dan dipelbagaikan kerana ia merupakan antara keperluan utama mewujudkan budaya ilmu dalam industri ini. Hanya dengan penerapan budaya ini akan menjadikan industri filem sebagai industri tahap tinggi.

Dalam hal ini, pihak Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (FINAS) dilihat turut komited dalam menjalankan kerja-kerja penerbitan bercetak khususnya buku berkaitan filem. Pihak FINAS kini giat menjalankan pelbagai penerbitan yang menjurus kepada buku-buku berkaitan tokoh perfileman dan pengkajian filem dari aspek industri. Namun, sebagai sebuah agensi kerajaan bertanggungjawab, pihak FINAS harus mempelbagaikan penerbitannya agar turut merangkumi buku-buku berkaitan pengajian filem (film studies) yang sukar diterbitkan syarikat penerbitan berteras keuntungan.


Pemasaran Seni

Dalam pemasaran produk seni, terdapat dua pendekatan yang boleh dan sering digunakan oleh para penggiat.

Pertama, adalah dengan pendekatan berasaskan produk (product based). Melalui pendekatan ini, karyawan kebiasaannya akan menghasilkan produk seni mengikut kehendak seni & artistik serta kehendak sosial mereka. Setelah produk disiapkan, barulah tenaga pemasaran akan merancang rangka kerja pemasaran termasuklah sasaran khalayak, kaedah promosi & publisiti, dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah pendekatan pemasaran seni yang paling mesra karyawan, dan diamalkan terutamanya dikalangan penulis dan pelukis. Tidak dinafikan banyak karya agung dalam sejarah dilahirkan dari pendekatan ini yang lebih disukai kepada karyawan tulen.

Pendekatan kedua adalah berasaskan permintaan (demand based). Dengan pendekatan ini, karyawan akan melihat kepada trend permintaan dalam pasaran mahupun pelabur sebelum melakukan implementasi mengikut kemahiran dan kreativiti mereka. Pendekatan ini pastinya membawa risiko ke tahap paling rendah, terutama bagi produk yang melibatkan pelaburan yang besar.

Kedua pendekatan ini mempunyai pro dan kontra yang tersendiri, bergantung kepada sudut pandang setiap individu. Dalam bidang filem yang melibatkan hasil kerja secara kolaborasi serta memerlukan suntikan kewangan yang besar dalam produksinya, adalah sukar bagi pengarah filem mendapat peluang untuk mengaplikasi pendekatan yang pertama.

Penulis secara peribadi tidak mempunyai masalah dengan kedua-dua pendekatan ini. Pembikin filem mempunyai kuasa untuk memilih pendekatan yang ingin diaplikasi dalam penerbitan mereka. Apa yang penting adalah mereka menyedari rasional setiap pemilihan mereka dan pastinya tidak dapat mengelak dari merujuk objektif sesebuah penerbitan tersebut dilaksanakan.


Penutup

Industri filem Malaysia adalah sebuah industri berpotensi. Sesuai sebagai sebuah industri kreatif yang tidak `mati` dan tidak statik, industri filem harus sentiasa menerima pembaharuan dan bersedia diberi penafsiran semasa dalam segala hal.

Ucapan tahniah harus diberikan kepada pihak Kementerian Penerangan, Komunikasi & Kebudayaan dan agensinya, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional yang telah melakukan pelbagai usaha dalam membangunkan industri perfilemanan Malaysia sehingga ke tahap kini. Namun, apa yang harus dipertingkatkan adalah kefahaman bahawa filem sebagai komiditi ekonomi harus diseimbangkan dengan peningkatan apresiasi filem sebagai medium seni. Ini penting kepada para pentadbir industri ini bagi mewujudkan bukan sahaja industri yang membangunkan, malah turut mengangkat kualiti hidup manusia/ masyarakat ke tahap yang lebih baik.
(Artikel untuk majalah Sinema Malaysia, Edisi April-Jun 2010)

2 comments:


  1. I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before. craigslist kansas city

    ReplyDelete
  2. One area of specific focus in the report was gambling, with every gambling vertical receiving its personal danger evaluation. The European Commission carries out periodic supra-national danger 1xbet assessments, determining the danger of money laundering and terrorist financing throughout the European Union in varied sectors. The 2022 edition is the third such danger evaluation, after earlier versions in 2017 and 2019. Miami Valley Gaming General Manager Craig Robinson and its director of operations Gary DeWitt have been in attendance through the assembly Wednesday morning and offered to reply questions the fee might need had. No questions have been requested and Commission Chair June Taylor wished them success in the future. Overall, 687 participants (59.5%) had not paid for a loot field up to now month, and 468 participants (40.5%) had.

    ReplyDelete